A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune succesorala

Nr: 16630 (20.10.2010)
Instanta: Judecatoria Craiova
Continut
Dosar nr. 13482/215/2010SENTINTA CIVILA Nr. 16630/ 20 Octombrie 2010 Stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune succesorala Succesibilul are un drept de a alege-numit drept de optiune succesorala- intre consolidarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii si desfiintarea acestui titlu prin renuntare. Pentru ca soarta juridica a mostenirii sa nu ramana multa vreme incerta, dreptul de optiune trebuie sa fie exercitat intr-un termen de 6 luni, calculat de la data deschiderii mostenirii, potrivit art. 700 alin. 1 Cciv. Daca succesibilul nu si-a exercitat dreptul de optiune in termenul prevazut de art. 700 Cciv, se stinge dreptul de a accepta mostenirea si, o data cu acest drept, se stinge, cu efect retroactiv, si titlul sau de mostenitor, el devine strain de mostenire. Prin urmare, stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune atrage stingerea chiar a vocatiei succesorale.?????INSTANTA Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii, retine urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.05.2010, sub nr. 13482/215/2010, reclamanta I A a solicitat in contradictoriu cu paratele Filimon Stela si I C sa se constate ca are calitatea de unic mostenitor al defunctului I M. In motivarea cererii, legal timbrata, reclamanta a aratat ca este sotia supravietuitoare a defunctului I M decedat la data de 22.09.2008, care a avut drept descendenti pe paratele F S si I C care insa nu si-au manifestat intentia de a accepta succesiunea. In drept au fost invocate disp. art. 688, 689, 700 Cciv si art. 111 Cpciv. In conf cu disp. art. 112 pct 5 Cpciv, in dovedirea cererii, atasat acesteia, reclamanta a depus la dosarul cauzei copii ale urmatoarelor inscrisuri: acte de stare civila in dovedirea vocatiei succesorale generale(f 6-8), declaratie de acceptare a succesiunii autentificata sub nr. 484/11.02.2009 de BNPA „Defta Emil si Defta Florentin Leonard” (f 9), contract de vanzare cumparare cu plata in rate nr. 3-006880/21.07.1992 (f 10), certificat de atestare fiscala nr. 60056/2010 (f 11). In conf cu disp. art. 115 si art. 119 Cpciv, paratele F S si I B C au formulat intampinare si cerere reconventionala solicitand admiterea in parte si in principiu a cererii, sa se constate deschisa succesiunea defunctului I M, sa se constate ca mostenitori cu vocatie succesorala sunt paratele in calitate de descendenti si reclamanta in calitate de sotie supravietuitoare, sa se dispuna iesirea din indiviziune. In motivarea cererii, paratele reclamante au aratat ca parata Filimon Stela a fost prezenta la inmormantarea defunctului, contribuind alaturi de sotia supravietuitoare la cheltuielile de inmormantare, lipsa celeilalte parate datorandu-se faptului ca locuieste de foarte multi ani in Elvetia, aducandu-i-se la cunostinta decesul tatalui la finalul anului 2009. Totodata parata reclamanta F S a aratat ca a purtat discutii cu reclamanta cu privire la dezbaterea succesiunii pe cale notariala, fapt ce a determinat-o pe parata reclamanta B I C sa revina in tara. In drept au fost invocate disp. art. 689-700 Cciv, 673 ind 1 si urm Cpciv. Reclamanta parata a formulat intampinare la cererea reconventionala solicitand respingerea acesteia intrucat parata reclamanta F S nu a contribuit la cheltuielile de inmormantare, iar B I C a aflat de deces inca de la data de 22.09.2008. Prin cererea inregistrata la data de 06.10.2010, paratele reclamante au solicitat sa se ia act de renuntarea la capatul de cerere privind partajarea bunurilor ce compun masa succesorala. Instanta a administrat proba cu inscrisuri, la dosar fiind atasate copii ale declaratiei de acceptare tacita data de parata reclamanta F S, autentificata sub nr. 943/13.05.2009 la BNP Toma Aurica (f 37), inscrisurile in dovedirea achitarii cheltuielilor de inmormantare (f 55-558), proba testimoniala in cauza fiind audiati numitii G E N, M U, D S, T L G, ale caror declaratii au fost consemnate si atasate la dosar (f 71-76), precum si pe cea cu interogatoriile reciproce ale partilor, raspunsurile acestora fiind consemnate la dosar (f 66-70). Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele: Numitul I M a decedat la data de 23.09.2008 (conf certificatului de deces eliberat de SPCEP Craiova a carui copie a fost atasata la dosar -f 8) locul deschiderii succesiunii fiind Municipiul Craiova, jud. Dolj. Conform art. 651 Cpciv, „succesiunile se deschid prin moarte”. Pt a putea mosteni o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa aiba capacitate succesorala, sa nu fie nedemna a mosteni (art. 654-658 Cciv) si sa aiba vocatie la mostenire. Verificand in speta indeplinirea conditiilor mentionate, raportat la principiul chemarii la mostenire a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali, instanta constata ca la data deschiderii succesiunii defunctului aveau calitate de mostenitori legali descendentii acestuia, respectiv paratele reclamante F S si B I C si sotia supravietuitoare- I A (conf Lg 319/1944). Cu toate ca transmisiunea patrimoniului succesoral se produce de drept in momentul deschiderii mostenirii, ea nu are caracter definitiv si obligatoriu. Dimpotriva, ca principiu de ordine publica legea precizeaza ca „nimeni nu este obligat a face acceptarea unei mosteniri ce i se cuvine” (art. 686 cciv). Prin urmare, succesibilul are un drept de a alege-numit drept de optiune succesorala- intre consolidarea titlului de mostenitor prin acceptarea mostenirii si desfiintarea acestui titlu prin renuntare. Pentru ca soarta juridica a mostenirii sa nu ramana multa vreme incerta, dreptul de optiune trebuie sa fie exercitat intr-un termen de 6 luni, calculat de la data deschiderii mostenirii, potrivit art. 700 alin. 1 Cciv. Daca succesibilul nu si-a exercitat dreptul de optiune in termenul prevazut de art. 700 Cciv, se stinge dreptul de a accepta mostenirea si, o data cu acest drept, se stinge, cu efect retroactiv, si titlul sau de mostenitor, el devine strain de mostenire. Prin urmare, stingerea prin prescriptie a dreptului de optiune atrage stingerea chiar a vocatiei succesorale. In speta instanta retine ca reclamanta parata I A-sotia supravietuitoare a defunctului I M a acceptat expres succesiunea acestuia, in conditiile prev de art. 689 alin. 1 teza I Cciv la data de 11.02.2009, conf declaratiei autentificate sub nr. 484 la BNPA „Defta Emil si Defta Florentin Leonard” (f 9). In ceea ce priveste exercitarea dreptului de optiune succesorala de catre paratele reclamante, instanta apreciaza ca nu a avut loc in termenul prev de art. 700 alin. 1 Cciv. Instanta retine ca termenul de optiune este unic si incepe sa curga de la data mortii celui ce lasa mostenirea pentru toti succesibilii, cu exceptia amanarii acestuia datorita interventiei unor imprejurari care constituie cauze de suspendare a prescrisptiei, daca acestea opereaza de la data deschiderii mostenirii, impiedicandu-l pe succesibil sa-si exercite dreptul de optiune succesorala. De asemenea cursul prescriptiei dreptului de optiune succesorala poate fi suspendat in cazul si conditiile prev de art. 13 Decretul 167/1958. In speta, instanta constata ca parata reclamanta F S a luat cunostinta de decesul autorului sau inca de la data producerii, participand la inmormantarea acestuia. Instanta nu poate aprecia ca avand semnificatia unei acceptari tacite a succesiunii plata cheltuielilor ocazionate de pomenirea defunctului la soroacele randuite de Biserica Ortodoxa, efectuate din considerente de morala, respect fata de memoria lui, de pietate. Totodata instanta apreciaza ca declaratia acesteia, cuprinsa in inscrisul autentificat sub nr. 943/13.05.2009 la BNP Toma Anica (f 50-51), potrivit careia a acceptat tacit succesiunea defunctului nu poate avea nici semnificatia unei acceptari exprese (intrucat manifestarea de vointa a avut loc dupa expirarea termenului de obtine succesorala), nici pe cea a acceptarii tacite in sensul art. 689 alin. 1 teza a a II a cciv. Potrivit legii, acceptarea este tacita cand succesibilul face un act sau fapt pe care nu-l poate savarsi decat in calitatea sa de erede si din care rezulta indirect, dar neindoielnic, intentia sa de acceptare a mostenirii . Astfel, dispozitia legala anterior mentionata acorda semnificatia de acceptare actelor de dispozitie asupra bunurilor succesorale, celor de administrare definitiva, actiunilor in justitie si altor acte procedurale (realizate in interiorul termenului de 6 luni), iar nu unei simple declaratii consemnata dupa expirarea acestui termen, neinsotita de nicio proba in acest sens. Totodata, instanta apreciaza ca deplasarea paratei reclamante F S la un birou notarial in in cursul lunii februarie 2009 „pentru a pune in ordine succesiunea” (conf declaratie martorei D S-f 74), nu are nicio semnificatie juridica atat timp cat nu a fost concretizata intr-o declaratie expresa prin care sa-si fi exercitat optiunea. Instanta apreciaza ca expirarea cartii de identitate a paratei reclamante in interiorul termenului de optiune succesorala nu constituie un caz de forta majora (definita a fi un eveniment exterior, imprevizibil, inevitabil si invincibil care creeaza o impiedicare absoluta de a actiona) apt a suspenda, in conf cu disp. art. 13 lit a Dectretul 167/1958 cursul prescriptiei. Instanta retine ca potrivit disp. art. 18 alin. 3 OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aceasta avea obligatia legala de a solicita eliberarea unei noi carti de identitate cu cel mult 180 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, obligatie pe care insa nu si-a indeplinit-o. Instanta apreciaza ca stabilirea de catre parata reclamanta B I C a domiciliului in Elvetia nu prezinta relevanta juridica in ceea ce priveste inceputul prescriptiei dreptului sau de optiune succesorala, acesta fiind tot data decesului autorului. Faptul locuirii in afara granitelor tarii nu constituie o cauza care amane inceputul prescriptiei, intrucat, astfel cum am aratat anterior, doar imprejurarile care constituie cauzei de suspendare si opereaza de la data deschiderii succesiunii, impiedicandu-l pe succesibil sa-si exercite dreptul de optiune, au o astfel de semnificatie. Stabilirea domiciliului in afara tarii si incunostintarea cu privire la decesul autorului ulterior producerii evenimentului pot cel mult fi analizate drept cauze justificative ale unei cereri de repunere in termenul de optiune succesorala formulata in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescriptie, conf. art. 19 Decretul 167/1958 cu care parata reclamanta avea posibilitatea de a investi instanta de judecata. In speta, instanta, in conf cu disp. art. 129 alin. 6 Cpciv, constata ca nu a fost legal investita cu o astfel de cerere. Formularea de catre parata reclamanta B I C a unei cereri in cuprinsul concluziilor scrise prin care solicita constatarea incidentei disp. art. 13 si 19 Decretul 167/1958 nu constituie o legala investire a instantei, nefiind respectate disp. art. 119 Cpciv, art. 132 Cpciv si principiul contradictorialitatii. Analizand actele acestei parate reclamante, respectiv sesizarea unui notar din Municipiul Craiova cu deschiderea succesiunii defunctului in cursul lunii martie 2010 si respectiv acordarea unui mandat de reprezentare (in fata notarului, in vederea dezbaterii succesiunii autorului) surorii sale si declaratia de acceptare tacita la succesiunii, ambele cuprinse in inscrisul autentificat sub nr. 07/01.04.2010 la BNPA „Andrei Octavian si Andrei Lavinia Antoaneta” instanta retine ca acestea nu au semnificatia unor acte de acceptare in conf cu disp. art. 689 Cciv si au fost realizate dupa expirarea termenului de optiune succesorala. Pentru aceste considerente instanta constata ca paratele reclamante sunt straine de mostenirea defunctului I M prin neacceptarea acesteia in termenul legal de 6 luni prev de art 700 alin. 1 Cciv. Astfel, instanta va constata deschisa succesiunea defunctului I M (conform primului petit al cererii reconventionale) si calitatea de unic mostenitor al reclamantei ca singura acceptanta a mostenirii in termenul de optiune succesorala. 1