A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Rezolutiune contract

Nr: 2384 (01.09.2010)
Instanta: Gheorghe Andronache
Continut
R O M Â N I AJUDECATORIA O N E S T IJUDETUL B A C A UDosar nr. 1327/270/2010 rezolutiune contract Înreg. 19.02.2010SENTINTA CIVILA NR. 2384Sedinta publica din data de 01 septembrie 2010COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :Presedinte - Gheorghe AndronacheGrefier - Nicoleta – Dalia Vrînceanu Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de reclamanta ……. împotriva pârâtei …….. - prin administrator …….., având ca obiect rezolutiune contract. La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta personal, prin procurator …. si asistata de avocat …… si pentru pârâta avocat …., lipsind administratorul pârâtei, ……. Procedura completa. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care: Avocat ……. pentru reclamanta, fata de actul de la fila 46 dosar, respectiv certificatul emis de Registrul Comertului, din care rezulta ca administratori sunt ….. si …., solicita introducerea în cauza a lui …., cu domiciliul în ………. Avocat …… pentru pârâta, renunta la exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal, respectiv a calitatii de administrator al societatii pârâte pentru ….., este de acord cu introducerea în cauza în calitate de reprezentant legal cu puteri depline a lui Balerca Florenta. Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii actiunii formulata de pârâta prin întâmpinare. Avocat ….. pentru pârâta, mentine exceptia, cu motivarea din întâmpinare. Avocat …….. pentru reclamanta, solicita respingerea exceptiei, din simpla enuntare a situatiei de fapt si a solicitarii, magistratul poate solutiona aceasta cauza fata de aceste elemente inserate. La termenul anterior a depus în scris cu privire la temei. Nu s-a pus problema prematuritatii. Avocat ….. pentru pârâta, indiferent de temeiul de drept, instanta trebuie sa stabileasca natura raportului juridic, raportul este comercial, instanta nu trebuie sa dispuna prematuritatea actiunii, în situatia noastra dreptul este nascut. Avocat …… pentru reclamanta, este vorba de procedura prealabila conform art. 7201 , partile au fost convocate de notarul public, practic a fost facuta o convocare de un organ în drept, procedura este realizata. Solicita introducerea în cauza a lui Balerca Florenta si cuvântul pentru formularea probatoriilor. Avocat ……… pentru pârâta ridica exceptia inadmisibilitatii privind rezolutiunea. Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii privind rezolutiunea, ridicata de pârâta prin aparator. Avocat ……… pentru reclamanta, a sustinut ca din enumerarea situatiei de fapt se poate solutiona aceasta cerere, capatul de cerere este clar. Avocat …… pentru pârâta, rezolutiunea este fie judiciara, fie conventionala. În contract partile au prevazut un pact comisoriu de gradul 3, si-a produs efectele, în mod automat acest contract s-a desfiintat, instanta nu se mai poate pronunta pentru ca era deja desfiintat. Avocat …… pentru reclamanta, instanta în aceasta situatie, având în vedere probatoriile urmeaza sa constate ca se îndeplinesc conditiile pactului comisoriu de gradul 3, obligatia unei parti contractante nu a fost îndeplinita. Avocat ……. pentru pârâta, precizeaza ca s-a cerut a se dispune. Instanta uneste exceptiile cu fondul, apreciaza ca nu se impune introducerea în cauza a numitei Balerca Florenta iar alte probe nu sunt utile cauzei. Aparatorii partilor arata ca nu mai au alte cereri de formulat. Nemaifiind cereri noi de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei. Avocat …… pentru reclamanta, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata. Arata ca între cele 2 parti s-a încheiat un antecontract de vânzare – cumparare pentru un spatiu. S-au prezentat la notar si au perfectat aceasta întelegere, s-a achitat o suma de bani, urmând ca la o data ulterioara sa perfecteze contractul. La data stabilita de parti …….. nu s-a prezentat, nu si-a îndeplinit obligatia. Rezulta ca suma a fost achitata, din cuprinsul întâmpinarii rezulta imposibilitatea executarii corelative. Fata de acestea, solicita admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata, instanta sa ia act ca reclamanta solicita cheltuieli de transport fiind nevoita sa se deplaseze din strainatate, conform actelor pe care le depune la dosar. În situatia în care instanta nu va perfecta vânzarea – cumpararea, solicita sa se dispuna rezolutiunea cu repunerea partilor în situatia anterioara. Avocat ……. pentru pârâta, s-au pus concluzii pe un capat de cerere pentru care instanta nu a fost investita cu solutionarea lui, nu cunoaste motivul pentru care s-au pus concluzii pentru perfectarea vânzarii. Actiunea a fost introdusa doar pentru rezolutiune si despagubiri. Solicita respingerea privind rezolutiunea, urmeaza a fi respinsa în totalitate actiunea, simpla ajungere la termen nu pune debitorul în întârziere. Partea care considera ca nu si-a îndeplinit obligatia trebuia pusa în întârziere. Solicita obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata. Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare. Dupa ce cauza a ramas în pronuntare avocat ……., aparatorul pârâtei, depune la dosar note scrise. I N S T A N T ADeliberând, Asupra cauzei civile de fata; Constata ca prin actiunea formulata reclamanta ….., prin procurator ……, a chemat în judecata pârâta ……, prin asociat unic si administrator …….., solicitând rezolutiunea antecontractului de vânzare-cumparare, autentificat sub nr. 154/08. 02.2010 la B.N.P. Mihnea Balan si obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 euro, ca efect al clauzei de razgândire. Actiunea a fost legal timbrata iar în motivare se arata ca între parti a fost încheiat antecontractul sus-precizat. La data stabilita pentru întocmirea contractului de vânzare-cumparare, respectiv 12.02.2010, reprezentantul ……… s-a prezentat la B.N.P. Mihnea Balan, însa a refuzat semnarea contractului. În prezent pârâta se afla în posesia spatiului din …… Actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art.1020, 1021 si 1298 Cod civil. Pârâta a formulat întâmpinare, invocând exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal, respectiv, a calitatii de administrator al societatii pârâte si exceptia inadmisibilitatii actiunii, iar pe fond, respingerea actiunii ca nefondata. În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt: În data de 08.02.2010 s-a încheiat între ….., prin asociat unic si administrator ……., în calitate de promitent -vânzator si ….., în calitate de promitent - cumparator, antecontractul de vânzare cumparare, autentificat sub nr. 154 la B.N.P. Mihnea Balan, cu sediul în Onesti, str. Republicii nr. 70, jud. Bacau. Conform clauzelor contractuale, promitentul – vânzator s-a obligat sa vânda promitentului-cumparator spatiul comercial în suprafata utila de 46,15 m.p., structurat astfel: spatiu deservire cu suprafata utila de 28,76 m.p., baie cu suprafata utila de 2,47 m.p. si magazie cu suprafata utila de 14,92 m.p., imobil situat în …….. cu vecinii: la N – S.C. ……..., la E - casa scarilor, la S - exterior, la V - exterior. Imobilul are nr. cadastral C.F. nr. 60007-C1-U11, dreptul de proprietate fiind înscris în C.F. nr.60007-C1-U11 a mun. Onesti. Pretul total al vânzarii este în suma totala de 15.000 euro, din care suma de 10.000 euro s-a achitat la data încheierii si autentificarii contractului, urmând ca diferenta de 5.000 euro sa fie achitata vânzatorului, pâna la data de 01.05.2010. Încheierea si autentificarea contractului de vânzare-cumparare în forma definitiva se va face pâna la data de 12.02.2010. Promitentul-vânzator a declarat, conform celor înscrise în antecontract, ca acest imobil este pus sub sechestru conform procesului verbal emis de ANAF, nr. 66748/17.09.2009, notat în C.F. nr.12485/09.10.2009. Totodata, promitentul-vânzator s-a obligat ca la încheierea contractului sa prezinte promitentului-cumparator certificatul de atestare fiscala, extrasul de carte funciara sau certificatul de sarcini, documentatia cadastrala, privind imobilul descris mai sus, sa faca toate formalitatile necesare în vederea ridicarii sechestrului asupra bunului descris mai sus, precum si sa prezinte orice alte documente ce vor fi necesare în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare si a înscrierii în cartea funciara a dreptului dobândit. Promitenta-cumparatoare a declarat ca are cunostinta de situatia faptica si juridica a imobilului si s-a obligat sa cumpere imobilul descris mai sus în conditiile stabilite si sa se prezinte la biroul notarului public competent în vederea semnarii contractului de vânzare-cumparare în forma autentica. În situatia în care, la termenul stabilit, promitenta-cumparatoare nu mai doreste sa cumpere, prezentul antecontract va fi reziliat de plin drept, pretul achitat la data autentificarii antecontractului ramânând în mâinile vânzatorului, drept sanctiune. În cazul în care promitentul-vânzator nu mai doreste sa vânda imobilul descris mai sus, va înapoia promitentei-cumparatoare dublul sumei primite la data încheierii antecontractului. Din Încheierea de certificare nr.400/12.02.2010, emisa de B.N.P. „Mihnea Balan”, rezulta ca ……. si ……. s-au prezentat în ziua de 12.02.2010, ora 1100, la sediul biroului notarial pentru perfectarea actului de vânzare-cumparare în forma autentica, ca urmare a antecontractului autentificat sub nr.154/08.02.2010 de B.N.P. „Mihnea Balan”, însa ……. a refuzat semnarea contractului de vânzare-cumparare. În sedinta de judecata din data de 01.09.2010 pârâta, prin aparator, a aratat ca renunta la prima exceptie invocata prin întâmpinare, respectiv, la exceptia lipsei calitatii de reprezentant legal al societatii pârâte pentru ……… Privitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii sunt de precizat urmatoarele: Aceasta exceptie a fost invocata în baza a doua considerente: Arata pârâta ca, având în vedere ca obiectul antecontractului de vânzare-cumparare îl reprezinta vânzarea unui spatiu comercial cu destinatia de „magazin de desfacere”, ca în acest spatiu pârâta îsi are sediul social, în raport de dispozitiile art. 4 si 56 din Codul comercial, natura litigiului este cea a unui litigiu comercial. În aceasta situatie, fiind un litigiu evaluabil în bani, reclamanta era obligata sa încerce concilierea directa, conform modalitatilor si în termenele prevazute de art. 7201 Cod procedura civila. Mai arata pârâta, în al doilea rând, ca actiunea este inadmisibila, având în vedere pactul comisoriu de gradul III înscris în antecontract, rezolutiunea fiind conventionala, situatie în care instanta judecatoreasca nu mai are posibilitatea nici sa acorde un termen de gratie si nici sa aprecieze asupra oportunitatii pronuntarii rezolutiei, deoarece aceasta opereaza de plin drept. De asemenea, se mai sustine de catre pârâta ca, deoarece se solicita rezolutiunea si plata de despagubiri si nu executarea contractului, trebuia ca pârâtul sa fie pus în întârziere, conform art.1078 si 1079 din Codul civil. În legatura cu cele ce preced sunt de observat: În primul rând, litigiul dintre parti nu este de natura comerciala. În speta, antecontractul de vânzare-cumparare nu se circumscrie raporturilor din sfera comercialului, din acesta neizvorând obligatii comerciale. Este irelevant faptul ca în spatiul comercial respectiv, pârâta îsi are sediul sau ca, eventual, formeaza fondul de comert al acesteia si este înregistrat în evidenta contabila a societatii. În al doilea rând, având în vedere temeiul de drept în baza caruia actiunea a fost promovata, aceasta este admisibila. În situatia înscrierii unor pacte comisorii exprese de gradul III, cazul în speta, instanta va putea face numai verificarile pe care însesi clauzele contractuale conventionale de rezolutiune le permite. Privitor la sustinerea ca solicitându-se de catre reclamanta si despagubiri, …… nu a fost pus în întârziere, este de aratat faptul ca prin prezentarea acestuia la biroul notarial si refuzul expres al lui …….. de a semna contractul de vânzare-cumparare, asa cum rezulta din Încheierea de autentificare nr. 400/12.02.2010, emisa de B.N.P. „Mihnea Balan”, instanta apreciaza procedura punerii în întârziere ca fiind acoperita, punerea în întârziere având scopul ca debitorul obligatiei sa ia cunostinta de manifestarea de vointa a creditorului, prin care pretinde executarea obligatiei de catre debitor. Fata de cele de mai sus urmeaza a se respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii, formulata de pârâta si a se admite actiunea reclamantei. Se va constata intervenita rezolutiunea de deplin drept a antecontractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.154/08.02.2010 la B.N.P. „Mihnea Balan”, cu sediul în …… Va fi obligata pârâta ………, pin asociat unic administrator …….., sa restituie reclamantei suma de bani reprezentând echivalentul în lei la data platii, la cursul BNR, a sumei de 20.000 Euro. În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila va fi obligata pârâta sa achite reclamantei suma de 3.227 lei, cheltuieli de judecata.Pentru aceste motive,În numele legii,H O T A R A S T E : Respinge exceptia inadmisibilitatii actiunii, formulata de pârâta. Admite actiunea formulata de reclamanta ….., domiciliata în ……, prin procurator ……., domiciliat în …….. împotriva pârâtei …… cu sediul în …….., prin asociat unic si administrator ….., domiciliat în …….. Constata intervenita rezolutiunea de plin drept a antecontractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 154/08.02.2010 la B.N.P. Mihnea Balan, …….. Obliga pârâta ……, prin asociat unic si administrator ……, sa restituie reclamantei suma de bani reprezentând echivalentul în lei la data platii, la cursul B.N.R., a sumei de 20.000 Euro. Obliga pârâta …….., prin asociat unic si administrator ……. sa achite reclamantei suma de 3.227 lei, cheltuieli de judecata. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 01 septembrie 2010.PRESEDINTE, GREFIER,