A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

plangere contraventionala

Nr: 2799 (08.10.2010)
Instanta: Daniel Eugen Adam
Continut
R O M Â N I AJUDECATORIA ONESTIJUDETUL BACAUDosar nr. 5324/270/2010Înreg. 10.08.2010 - plâng. contrav. -SENTINTA CIVILA NR. 2799Sedinta publica din data de 08.10.2010INSTANTA CONSTITUITA DIN:PPESEDINTE – DANIEL EUGEN ADAMGREFIER – LAURETA IONESCU Pe rol fiind judecarea plângerii contraventionale formulata de petentul …. în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bacau – ….. La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns martora ….., lipsind petentul si intimatul. Procedura este legal îndeplinita. S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a procedat la audierea martorei prezente, sub prestare de juramânt, declaratia acesteia fiind consemnata la dosar. Instanta, în temeiul art. 167, alin. 1 Cod procedura civila, încuviinteaza proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei. Nemaifiind cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.INSTANTA, Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 10.08.2010 sub nr. 5324/270/2010, petentul ….. domiciliat în ………, judetul Bacau, a solicitat în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie Judetean Bacau – pentru Postul de Politie … cu sediul în ……… judetul Bacau, anularea procesului-verbal seria AP nr. 1524912 încheiat de intimat la data de 26.07.2010 prin care a fost sanctionat cu 600 de lei amenda pentru savârsirea contraventiilor prevazute de art. 2, pct. 1 si 26 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, si sanctionate cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei conform art. 3, lit. b din acelasi act normativ. În motivarea plângerii, petentul a aratat ca nu este adevarat ca a comis faptele contraventionale mentionate în procesul verbal, ca acestea nu s-au comis pe drumul comunal „Fierastrau”, ci pe o fundatura a strazii „3 Eroi”, respectiv în curtea sa unde nu este loc public, nu a fost de fata nicio persoana si nu a fost tulburata linistea locuitorilor. Arata ca procesul verbal este netemeinic si nelegal si solicita anularea acestuia, mentionând ca are o situatie materiala grea. În drept, au fost invocate dispozitiile O.G. nr. 2/2001. În dovedirea plângerii a fost depus, în original, procesul verbal seria AP nr. 1524912 (fila 3). În conformitate cu dispozitiile art. 36 din O.G. nr. 2/2001, modif., ale art. 15, lit. i din Legea nr. 146/1997 si ale art. 1, alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar. În aparare intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat mentinerea procesului verbal de contraventie ca fiind legal întocmit. Intimatul a aratat ca ……, la data de 19.07.2010, în timp ce se deplasa spre casa pe drumul comunal Manastirea Casin, în punctul „Ferastrau”, pe fondul unor animozitati mai vechi, a fost agresat verbal si fizic de petentul … si ….. Cei doi agresori au iesit din curte si au adresat cuvinte jignitoare si vulgare lui ….., iar …… i-a pus mâna în gât acestuia. Faptele aratate au fost de natura sa lezeze onoarea si demnitatea persoanei si sa tulbure ordinea si linistea publica. În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C. proc. civ., cele ale O.U.G. 2/2001 si ale Legii nr. 61/1991. În temeiul art. 242 alin. 2 C.proc.civ. s-a cerut judecarea cauzei în lipsa. În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare s-au depus, în copie, raportul agentului constatator (fila 8), plângerea partii vatamate ….. (fila 9), procesul-verbal de contraventie seria AP, nr. 1524913 de sanctionare a lui …… (fila 10), si declaratiile martorilor din lucrari ……. (fila 11) si ….. (fila 12). La termenul de judecata din data de 08.10.2010 instanta, în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, a încuviintat proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei. În cursul judecatii a mai fost administrata proba testimoniala în cadrul careia a fost audiata martora …. pentru petent si martora ….. pentru intimat, cu declaratiile aflate la dosar. Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: În fapt, la data de 26.07.2010 a fost întocmit de catre intimatul Inspectoratul de Politie Judetean Bacau – pentru Postul de Politie ….., procesul verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria AP nr. 1524912, prin care s-a retinut savârsirea de catre petentul …. a contraventiilor prevazute de art. 2, pct. 1 si 26 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, constând în aceea ca în data de 19.07.2010, ora 17.30, petentul împreuna cu numitul …., fiind pe drumul comunal „Ferastrau” din comuna Manastirea Casin, l-au acostat pe ……, adresându-i cuvinte jignitoare, vulgare, l-au agresat verbal, provocând scandal în loc public. Pentru savârsirea acestor contraventii petentului i s-a aplicat, în temeiul art. 3, lit. b din Legea nr. 61/1991, o amenda în cuantum de 600 lei. Petentul nu a fost de fata la încheierea procesului verbal, refuzând sa se prezinte la Postul de Politie …. desi a fost chemat, aspect confirmat în cuprinsul procesului verbal de martorul ……., domiciliat în ……. În drept, instanta constata ca potrivit art. 2 punctul 1 din Legea nr. 61/1991, republicata, privind sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, constituie contraventie proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice, iar potrivit art. 2, punctul 26 din acelasi act normativ constituie contraventie provocarea ori participarea efectiva la scandal, în locuri sau localuri publice. Conform art. 3, alin. 1 lit. b din actul normativ mentionat, contraventiile de la pct. 1 si 26 se sanctioneaza fiecare cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei. Conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii. Analizând legalitatea procesului verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu. Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal. Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator. În cauza a fost administrata proba testimoniala cu martorii ……pentru petent si ……pentru intimat, din declaratiile carora rezulta în mod clar faptul ca starea conflictuala a fost initiata de catre …… care s-a deplasat la locuinta petentului cu intentie de cearta, acesta, conform declaratiei martorei ….. intrând în curtea lui ….. având în mâna un bolovan si o sipca. Cearta a avut loc în curte, conform declaratiei primului martor, si în drum conform celui de-al doilea martor. Fata de conditia impusa de legiuitor din punct de vedere al locului savârsirii contraventiei, si anume aceasta sa se desfasoare într-un loc public, aceasta contrarietate de marturii da nastere unui dubiu care, în lipsa altor probe concludente, nu poate decât profita petentului, având în vedere ca cealalta declaratie data la Postul de Politie de martorul din lucrari …. nu contine alte date lamuritoare pentru cauza, fiind identica cu cea a sotiei sale, ……, care a fost audiata în cauza. Totusi, având în vedere reactia violenta a petentului, confirmata de declaratia martorei ……, acesta actionând fara a se adresa organelor competente, instanta apreciaza ca acesta a savârsit o fapta de natura contraventionala, însa de un pericol social scazut având în vedere circumstantele concrete ale cauzei. În baza art. 34 din O.G. nr. 2/2001 coroborat cu art. 38 alin. 3 din aceeasi ordonanta, instantei îi este permis sa aprecieze sanctiunea care se impune a fi aplicata contravenientului. Fata de aceasta împrejurare, instanta considera ca sanctiunea avertismentului este suficienta, în speta de fata, pentru a i se atrage atentia petentului asupra consecintelor faptelor sale. Opinia instantei are la baza prevederile art. 21, alin. 3 din acelasi act normativ, care impun obligatia ca, la aplicarea sanctiunii, sa se tina seama si de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, modul si mijloacele de savârsire ale acesteia, scopul urmarit, urmarea produsa si circumstantele personale ale contravenientului, precum si cele ale art. 7, alin. 3, prin care se prevede ca avertismentul se poate aplica si în cazul în care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiilor nu prevede în mod expres aceasta sanctiune. Este de mentionat ca aceasta din urma dispozitie respecta principiul legalitatii sanctiunii, în conditiile în care ea, practic, creeaza o situatie mai usoara contestatorului, sanctiunea fiind legala atâta timp cât ea este prevazuta expres în legea cadru-O.G. nr. 2/2001. De asemenea, instanta, în stabilirea sanctiunii care urmeaza a fi aplicata contestatorului, trebuie sa tina seama si de prevederile art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001, potrivit carora sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu pericolul social al faptei, necesitatea proportionalitatii între fapta comisa si sanctiunea aplicata fiind una din cerintele impuse prin jurisprudenta CEDO (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României) în materia aplicarii oricarei masuri sanctionatorii (cauza Ozturk contra Germaniei, 21 februarie 1984, pronuntata în materie contraventionala). Fata de împrejurarile concrete ale spetei (instanta are în vedere fapta concret savârsita de catre petent si faptul ca, din datele aflate la dosarul cauzei reiese ca petentul nu a initiat scandalul, ci a fost provocat), rezulta ca sanctiunea avertismentului este în masura sa disciplineze conduita petentului în circumstante asemanatoare, fiind proportionala cu pericolul social concret al faptei savârsite. Pentru toate aceste motive de fapt si de drept, instanta urmeaza sa admita în parte cererea formulata de petent, modificând procesul-verbal de constatare a contraventiei, cu seria AP nr. 1524912, în sensul ca înlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului, atragând atentia petentului asupra consecintelor faptelor sale, mentinând celelalte dispozitii ale procesului verbal. PENTRU ACESTE MOTIVEÎN NUMELE LEGIIHOTARASTE Admite în parte plângerea formulata de contravenientul …. domiciliat în …….., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie Judetean Bacau – pentru Postul de Politie ……, cu sediul …… Înlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale în suma de 600 de lei aplicata prin procesul verbal seria AP nr. 1524912 din data de 26.07.2010 încheiat de Politia comunei Manastirea Casin cu sanctiunea Avertisment. Atrage atentia contravenientului asupra consecintelor faptelor sale. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 08.10.2010. PRESEDINTE, GREFIER,