A B C D E F G H I Î J K L M N O P Q R S T U V

Cerere de acordare grupa I-a de muncă . Personal ce lucrează în condiţii identice cu cele ale angajaţilor care ocupă locuri de muncă nominalizate expres ca făcând parte din grupa I de muncă.

Nr: 1151 (05.05.2010)
Instanta: Tribunalul Teleorman
Continut
Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.2911/87/2009 reclamanţii Tudor Ion, Ninu Iulian, Bogdan Iordan,Puşcoci Nicolae, Ciobanu Marin, Panait Jane, Dabu Ionel, Dragnea Marin, Voicu Dumitru, Posmac Mihai, Popescu Rada, Zlăteanu Niculae,toţi cu domiciliul în judeţul Teleorman , au chemat în judecată pârâta SNCFR –Regionala CFR Craiova, cu sediul în B-dul Decebal , nr.5, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată să acorde grupa a I-a de muncă, conform Ordinului nr.50/1990 al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru perioadele menţionate.De asemenea, s-a solicitat obligarea pârâtei să facă cuvenitele menţiuni în carnetele de muncă.În motivarea acţiunii reclamanţii arată că-şi desfăşoară activitatea în cadrul Regionalei CFR Craiova, punctul de lucru Roşiorii de Vede, îndeplinind funcţia de electromecanic . Felul muncii desfăşurată de ei în funcţia pe care o deţin, potrivit fişei postului de lucru şi sarcinilor de serviciu se regăseşte înscris în ordinul nr.50/1990 al M.M.P.S. Anexa nr.1, la punctul 123.De altfel s-a concluzionat de către sindicatul „Solidaritatea” ai căror membrii sunt, că : „electromecanicii, măsurătorii PRAM, electroalimentare, telemecanizare, încadraţi actualmente la grupa a II-a de muncă, concură direct la siguranţa circulaţiei, la fel ca şi colegii lor electromecanicii şi montatorii LC, care sunt încadraţi în grupa I de muncă, având instalaţii în întreţinere (prin revizii şi măsurători PRAM) similare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei cu ale acestora”.Mai mult, şefii lor de districte sunt încadraţi la grupa I de muncă în timp ce ei, personalul subordonat, care lucrează efectiv în condiţiile menţionate în Ordinul 50/1990 sunt încadraţi la grupa a II-a de muncă ceea ce constituie o evidentă aberaţie şi fărădelege.Reclamanţii lucrează în condiţii de periculozitate deosebită, executând lucrări la înălţime, sub circulaţie şi sub tensiuni înalte, în condiţii climaterice deosebite şi în instalaţii electrice cu grad de tehnicitate deosebit, corespunzător Ordinului 50/1990 cu completările ulterioare, munca prestată fiind corespunzătoare grupei I de muncă şi nu grupei a II-a de muncă.Prevederile art.6 din Ordinul 50/1990 arată că încadrarea în grupa I de muncă şi nominalizarea în listele anexe trebuie să se facă prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică şi nervoasă, risc deosebit de activitate şi boli profesionale.Reclamanţii îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă deosebite, fiind întrunite cumulativ condiţiile art.6 din Ordinul 50/1990 fapt care determină încadrarea lor , a reclamanţilor, în grupa I de muncă.Atât reclamanţii ca electromecanici – EA cât şi colegii lor electromecanici linie contact îşi desfăşoară activitatea pe baza unor autorizaţii de lucru comune pentru ambele categorii, care permit accesul la instalaţiile electrice de înaltă şi joasă tensiune, lucru sub circulaţia trenurilor, sub influenţa liniei de contact electrificate, de 27.000 de volţi, cabluri de înaltă tensiune şi la instalaţii care concură direct la siguranţa circulaţiei, şi cu toate că unii dintre ei ca de pildă electromecanicii LC beneficiază de grupa I de muncă.Menţionează că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Ordinul nr.50/1990, mai mult desfăşurând 100% activitatea în condiţiile grupei I de muncă şi nu cel puţin 50% aşa cum prevede Ordinul nr.50/1990.La data de 20.11.2009 a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe dosarul nr.3608/87/2009 prin care reclamantul Zlăteanu Nicolae, a chemat în instanţă pârâta SNCFR – Regionala Craiova, pentru a fi obligată să-i acorde grupa a I-a de muncă, să facă cuvenitele menţiuni în carnetele de muncă.Acest dosar a fost conexat la dosarul nr.2911/87/2009 în temeiul art.164 Cod procedură civilă prin încheierea din 10 martie 2010.În susţinerea acţiunii reclamanţii au depus la dosarul cauzei : copii după actele de stare civilă ale reclamanţilor, copii după cărţile de muncă ale fiecărui reclamant, fişa postului a fiecărui reclamant, adeverinţe prin care se arată că reclamanţii lucrează pentru pârâtă, 2 raporturi de expertiză formulate în alte cauze similare, sentinţa civilă nr.940/17.12.2004 a Tribunalului Teleorman, decizia civilă nr.718/R/23.02.2006 a Curţii de Apel Bucureşti.La data de 7.09.2010, pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii atât pe cale de excepţie cât şi pe fond.Pârâta a invocat excepţiile autorităţii de lucru judecat , prescripţia dreptului la acţiune iar cu privire la capătul de cerere privind rectificarea carnetului de muncă, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.Cu privire la primele două excepţii, tribunalul s-a pronunţat în sensul respingerii prin încheierea din 2 decembrie 2009.Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SNCFR Regionala Craiova a fost unită cu fondul cauzei.În motivarea acestei excepţii pârâta a precizat că reclamanţii sunt în prezent salariaţi ai SC Electrificare CFR SA cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1.Cu privire la fondul cauzei, pârâta arată că reclamanţii nu pot fi încadraţi pentru perioadele menţionate în acţiune , în grupa a I-a de muncă .Conform art.1 din Ordinul 50/1990, beneficiază de încadrare în grupa I-a de muncă locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr.1.Referitor strict la domeniul feroviar, în cuprinsul grupei I de muncă au fost incluse meseriile şi funcţiile a căror activitate este legată direct de siguranţa circulaţiei, conform prevederilor Ordinului 50/1990, art.123 şi 124.Funcţia deţinută de reclamanţi este nominalizată expres în cuprinsul anexei 2 din Ordinul 50/1990 la pct.210.Încadrarea în grupa a II-a de muncă a fost făcută cu respectarea întocmai a procedurii prevăzute de ordinul nr.50/1990 de către conducerea societăţii împreună cu sindicatele, ţinând seama de nivelul noxelor de la locul de muncă şi a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii.Precizează că nominalizarea meseriilor care se încadrează în grupele de muncă s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile Ordinului 50/1990 de către conducerea unităţii împreună cu sindicatele, în raport cu locul de muncă astfel: Districtele LC au fost încadrate în grupa I-a de muncă , iar Districtele EA, ELF, PRAM, TM au fost încadrate în grupa a II-a de muncă.Consideră că reclamanţii, în situaţia în care ar fi fost nemulţumiţi de încadrarea în grupa a II-a de muncă, aveau posibilitatea de a contesta această încadrare, însă nu au făcut-o.Reglementându-se în mod strict şi riguros modalitatea de nominalizare a persoanelor care se încadrează în grupele I –a şi a II-a de muncă, respectiv doar de conducerea unităţii împreună cu sindicatul , apreciază că instanţele judecătoreşti nu au competenţa de a efectua asemenea nominalizări. Prin încheierea din 13 ianuarie 2010, la solicitarea părţilor a fost introdusă în cauză, în calitate de pârâtă SC Electrificare CFR SA Bucureşti, actualul loc de muncă al reclamanţilor, cu excepţia reclamantei Popescu Rada care s-a pensionat în 2006.În cauză s-a dispus şi efectuat o expertiză de specialitate, întocmită de expertul Zlăteanu Vasile.Examinând actele şi lucrările dosarului tribunalul constată următoarele: Reclamanţii sunt angajaţii pârâtei în funcţia de electromecanici sau personalde specialitate la liniile electrice de înaltă şi joasă tensiune în cadrul căilor ferate.Ei lucrează în condiţii similare cu cele ale personalului încadrat în grupa I de muncă.În raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză se reţine că reclamanţii au lucrat în condiţii de periculozitate deosebită , executând lucrări la înălţime , sub circulaţie şi sub tensiuni înalte, în condiţii climaterice deosebite şi în instalaţii electrice cu un grad de tehnicitate deosebit, corespunzător Ordinului 50/1990 cu completările ulterioare, munca prestată fiind corespunzătoare grupe I de muncă şi nu grupei a II-a de muncă.În raport cu situaţia de fapt reţinută şi din considerentele ce se vor expune, instanţa urmează să admită acţiunea.Potrivit Ordinului 50/1990 al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Anexa 1 poziţia 123 sunt încadraţi în grupa a I-a de muncă „Meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a căilor ferate a căror activitate este legată direct de siguranţa circulaţiei : mecanic locomotivă, fochist, operator ….electrician LC, electromecanic TTR, electromecanic, electrician şi lăcătuş la reparaţii locomotive”.În concluziile raportului de expertiză se arată că activităţile desfăşurate de reclamanţi se încadrează în condiţiile grupei a I-a , aceştia lucrează în condiţii identice cu cele ale personalului încadrat în această grupă de muncă în procent de 100%, din punct de vedere al nivelului noxelor, suprasolicitării fizice sau nervoase şi al riscului deosebit de accidente ori boli profesionale.Apărarea pârâtei SNCFR – regionala Craiova în sensul că nominalizarea persoanelor în grupe de muncă este în competenţa exclusivă a conducerii unităţii şi a sindicatelor nu poate fi primită.În situaţia în care conducerea unităţii nu a realizat o nominalizare a persoanelor în grupele de muncă I şi II în concordanţă cu condiţiile concrete în care acestea îşi desfăşoară activitatea , cu încadrarea pe grupe a altor salariaţi cu condiţii de muncă similare , persoanele prejudiciate se pot adresa instanţelor de judecată.De altfel , Ordinul 50/1990 şi Ordinul 125/1990 nu prevăd modalităţi prin care o persoană nemulţumită de nominalizarea pe grupe a salariaţilor se poate adresa unei instanţe judecătoreşti pentru apărarea drepturilor sale.Pentru aceste considerente , tribunalul va admite acţiunea formulată de către reclamanţi şi va obliga pârâta SNCFR – Regionala Craiova să le acorde grupa a I-a de muncă pentru perioadele lucrate şi reţinute în raportul de expertiză întocmit de expertul Zlăteanu Vasile.Capătul de cerere privind menţionarea în carnetele de muncă a acestor perioade se va admite, în temeiul art.1) alin.1, 2 şi 3 din Decretul nr.92/16 aprilie 1976 faţă de pârât SC Electrificare CFR SA , actualul angajator al reclamanţilor.Deci activitatea pentru care s-a solicitat acordarea grupei a I-a de muncă s-a desfăşurat într-o perioadă în care reclamanţii erau angajaţii pârâtei SNCFR – Regionala Craiova, menţiunile se fac în carnetele de muncă de către actualul deţinător al acestor documente, în speţă pârâta SC Electrificare CFR SA.